Tru chua chay VN TWGiá: Liên hệ ĐT

Trụ cứu hỏa hiệu liên doanh Taiwan Việt Nam.
Được đúc bằng gang dẻo,
Thân phủ sơn OPUXI.
Tiêu chuẩn Việt Nam