Binh CO2 xach tay ECOGiá: Liên Hệ ĐT

Bình chữa cháy CO2 xách tay ECO EVERSAFE MALAYSIA
Bình CO2 dùng để chữa cháy điện (điện hạ thế, trung thế và cao thế).
Bình CO2 không chữa được kim loại cháy, hồ quang và một số chất giầu oxy.